X
Ще участвате ли в програмата за саниране на жилищни блокове
 
Бургас - Интервю
 
Пенка Кирилова, РЗС-Бургас: Равнището на безработица е ключов показател за пазара на труда
17.11.2016 18:35 / Бургас / Интервю
Фокус: Г-жо Кирилова, кои са общините в Бургаска област с най-ниско равнище на безработицата за последния месец?
Пенка Кирилова Равнището на безработица е ключов показател за пазара на труда. Той се измерва в проценти и се изчислява като съотношение на регистрираните в бюрата по труда безработни лица от определена административна единица, било то община или област за определен момент или период от време към броя на икономическите активни лица за същата административна единица. В случая това е информацията от последното преброяване от 2011 година. През октомври 2016 година от 13-те общини в област Бургас най-ниско равнище на безработица се отчита в общините Бургас – 3,8%, община Приморско – 4,7%, община Карнобат 5,1% и община Несебър – 5,9%. Сравнение със същия месец на 2015 година показва, че 12-те от 13-те общини в област Бургас равнището на безработица е значително по-ниско. Като се има предвид официалната статистика в национален мащаб, която е средно 8% безработица за страната, а за община Бургас е 3,8%, то общината се намира в челните места по ниско равнище на безработица в България.
Фокус: Срещате ли проблем при намирането на работа на хора, които са били със сезонна трудова заетост?
Пенка Кирилова През месец октомври в община Бургас в бюрото по труда са се регистрирали около 1700 безработни лица. Като по-голям брой са безработните от отраслите ресторантьорство и хотелиерство, търговия, транспорт и складиране, преработваща промишленост. В края на месец октомври безработните лица в община Бургас са 4 080 или с 1 052 души повече от септември 2016 година. В сравнение със същия период от миналата година се отчитат 967 по-малко регистрирани лица. Предвид сезонния характер на заетостта в нашия регион през есенните и зимните месеци значително намалява предлагането на работните места в сферата на туризма, а оттам и общият брой на обявените работни места. От друга страна част от останалите без работа хора с по-специфични квалификации в туризма не са достатъчно активни – те не търсят работа през зимата, а чакат следващия летен сезон. Трудовите посредници в бюрата по труда поддържат постоянна връзка с работодателите, за да удовлетворят техните потребности от работници и съответно да осигурят заетост на сезонните работници през зимата. Освен това, като членове на мрежата на европейска мобилност, бюрата по труда организират през есента международни събития, които дават възможност на временно безработни специалисти да си намерят работа през зимните месеци и през пролетта отново да се върнат при предишните си работодатели, обогатени с нови знания и умения. На 5 октомври проведохме интервюта за набиране на готвачи за английска верига хотели и ресторанти с предложение за сезонна и постоянна заетост. За трета поредна година провеждаме интервюта с тази компания и за миналите на работа са много доволни от работата и възможността за развитие. Заплащането е в зависимост от опита, като минимумът е 7,50 паунда на час. На 22 ноември в Кариерния център на Регионалната служба по заетостта в града ще се проведе интервю за работа в Германия за около 30 работни места. Информация за нови работни места и подобни практики може да се получи както Бюрото по труда, така и в Регионалната служба по заетостта.
Фокус: Кои са най-уязвимите групи на пазара на труда към момента?
Пенка Кирилова Най-уязвимата група на пазара на труда са младежите до 29 години с подгрупа до 25. Продължително безработните лица са безработните над 50-годишна възраст, хората с увреждания, безработните с ниска или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности. В това число са и лицата с ниско образование и тези извън работната сила, но желаещи да работят и в това число с обезкуражени лица. Приоритет в работата на бюрата по труда е ограничаване на безработицата и неактивността сред тези групи. Усилията на служителите в бюрата по труда са за решаване на специфичните им проблеми, които оказват негативно влияние върху способността им за реализиране на пазара на труда и те са насочени към целия спектър от посреднически услуги. На лицата от тези целеви групи се изготвят индивидуални планове за действие, включващи участия в обучения и програми, както и мерки по националния план за действие по заетостта, като се вземат предвид профила на лицето и неговите шансове за устройване на работа.
Фокус: В кой сектор има най-голям дефицит на кадри и защо?
Пенка Кирилова Не може да се говори за дефицит на кадри в определени сектори, а по-скоро за професии за които има дефицит. Това са длъжностите: лекари, готвачи, заварчици и други технически специалности. Освен тези дефицит се регистрира и при шофьори, специалисти по информационни технологии и инженерни кадри. Община Бургас спечели проект по схема „Активиране на неактивни лица". Участващите в тази програма трябва да са до 29-годишна възраст, които през последните 12 месеца не са работили и не са регистрирани в бюрата по труда. Самата операция е насочена към нерегистрирани младежи в бюрата по труда.
Фокус:Какво е нивото на младежка безработица към момента?
Пенка Кирилова При обслужването на младежите се предлагат посреднически услуги. В бюрата по труда са създадени екипи за работа с младежи до 29 години, които работят целенасочено и активно с младежите с цел предлагане на подходящи услуги, които да бъдат съобразени с потребностите на различните групи млади хора. Изготвят се профили на младежите с цел разкриване техните умения, компетентности и желания. Всички младежи до 29 години при посещения в бюрата по труда биват информирани за европейската гаранция за младежта, за целите и същността й да се включат в нея. Това се записва като стъпка в техните индивидуални планове за действие. В края на октомври регистрираните в община Бургас младежи до 24 години са 166 или 4% от регистрираните безработни в общината. В сравнение с октомври 2015 техният брой е намалял със 107 души. Възрастовата група на младежите обаче до 29 години наброява 568 и края на октомври и тази група представлява 14% от всички безработни в общината. Ако направим сравнение с октомври миналата година, то става ясно, че 333 младежи по-малко са регистрираните в бюрата по труда. Това е резултат, който е постигнат благодарение на работата на трудовите посредници с младежите чрез прилагането на активни мерки на пазара на труда и мотивиране на работодателите да обявяват свободни работни места за младежи. За добрата реализация на младежите допринася и включването им в активиращи дейности като ателие за търсене на работа, трудови борси, психологическо подпомагане и индивидуална подкрепа от мениджъри. През тази година бюрата по труда организира специализирани младежки трудови борси, на които младежите осъществиха директен контакт с работодателите и имаха възможност да се представят в най-добра светлина. Регионалната служба по заетостта отговаря за трите области Бургас, Ямбол и Сливен, като такива борси се проведоха в тези областни градове. В борсите взеха участие 54 работодатели, които обявиха над 580 свободни работни места. По информация на бюрата по труда към 31 октомври са усвоени всички тези работни места, от които 82 лица са регистрирани в бюрата по труда.
Фокус: В кои професионални сфери се търсят най-много хора по програмата „Младежка заетост”?
Пенка Кирилова Липсата на квалификация при младите хора ги прави неконкурентно способни на пазара на труда и един от основните фактори за високата безработица при тях. Схемата „Младежка заетост“ дава възможност на работодателите да наемат кадри до 29-годишна възраст включително в две основни направления: стажуване за усвояване на умения по придобита професия или специалност и обучение по време на работа по придобита професия или специалност. И при стажуването, и при обучението се извършва под наблюдение ръководство на наставник, определен от работодателя. Най-много работни места по схема „Младежка заетост“ за област Бургас са заявени в търговията като продавач-консултанти, пласьори на стоки, специалист продажби , брокер недвижими имоти и технически секретар. В сферата на туризма местата, които са обявени за помощник кухня, барман, салонен управител, чистач, помощник-готвач, администратор на хотел, камериерка и пиколо. В сферата на икономиката местата са счетоводители, отчетник счетоводство, касиер-счетоводител. В сферата на компютърните системи и технологии са местата за оператор въвеждане на данни, техник поддръжка на компютри, сервизен техник, поддръжка на компютърни мрежи и системи, програмисти. В сферата на правото местата са за младши юрисконсулт.
Фокус: Разкажете ни за Националната програма "Активиране на неактивни лица". Колко души участват в нея и има ли реални резултати до момента?
Пенка Кирилова Основната цел на Националната програма "Активиране на неактивни лица“ е активиране и включване на пазара на труда неактивните, в това число и обезкуражени и на безработни лица посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в бюрата по труда и насърчаване за включване в обучения или заетост. Програмата се реализира посредством изпълнение на дейности в 4 основни компонента. Работа с неактивни лица, трудови борси, насърчаване и развитие на местното сътрудничество по въпросите на заетостта, психологическо подпомагане, мотивационно обучение, консултиране на безработни лица. Действията в рамките на отделните компоненти могат да се осъществяват самостоятелно или обвързано с изпълнение на останалите компоненти. По програмата в бюрата по труда трудови посредници, ромски медиатори, регистрирани безработни лица, самоопределили са се като роми със завършено най-малко средно образование. Ромските медиатори в бюрата по труда на Държавна регионална служба по заетостта (ДРСЗ) в региона са 10 и са назначени в бюрата по труда на Айтос, в Бургас има двама ромски медиатори, които обслужват лицата от ромски етнос в бюрото по труда в Средец, Твърдица, Ямбол, Сливен, Котел и Созопол. С цел насърчаване на активното поведение на пазара на труда на неактивните обезкуражени лица задачата на ромските медиатори е да се съкрати престоя на лицата без работа и да ги насочи към реализацията на трудовия пазар посредством мотивирането им да търсят работа и да работят и да учат. За целта медиаторът работи с лица, които са обект на програмата и провежда формални и неформални срещи с тях индивидуално или групово. Провеждането на подобни срещи е стъпка, която трябва да се предприеме за всяко лице с цел информиране на лицето и определяне на личния шанс за започване на работа. По тази програма работят и младежки медиатори, които изпълняват функцията на посредник между неактивните младежи и институциите, които представят подходящи социални, здравни или образователни и други услуги, допълващи по ефективен начин посредническите услуги, които предоставят бюрата по труда. За целта те работят съвместно с експерти от различни институции, за да предложат един пакет от услуги, който в максимална степен да удовлетвори индивидуалните потребности на всяко безработно лице. Дирекциите на бюрата по труда и общинските администрации съдействат на младежките медиатори успешно изпълнение на дейностите по програмата. За региона на ДРСЗ-Бургас работят 13 младежки медиатори, назначени в общините Айтос, Руен, Бургас, Средец, Карнобат, Нова Загора, Сливен, Твърдица, Ямбол и Котел. С трудните клиенти на бюрата по труда, както и хората със специфични потребности работят психолози и мениджъри на случаи. За региона на ДРСЗ-Бургас работят трима психолози и трима кейс мениджъри, назначени в областните бюра по труда – Бургас, Сливен и Ямбол. Те осигуряват индивидуално и групово психологическо подпомагане. В резултат на реализацията на програмата неактивните лица, регистрирани в бюрата по труда от региона към 31 октомври тази година са общо 1688, като 462-ма от тях са включени в обучение, а устроени на работа са 450 лица.
Фокус: По какъв начин се свързвате с целевите лица по програмата - младежи от 15 до 29 г. които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция "Бюро по труда"?
Пенка Кирилова Младежите от 15 до 29-годишна възраст е една от проблемните групи в сектора на безработицата и начините да се свържем с тези лица са посещение на средища за събиране на младите хора – читалища, библиотеки, кафенета, интернет клубове, търговски центрове и кина. Важното е младежкият медиатор на отиде на място в средата на неактивните младежи, където те се чувстват по-самоуверени и комуникацията с тях би била по-ползотворна.
Фокус:Участниците, които постъпват при вас, имат ли знания за това как се създава едно коректно професионално CV и как да се държат по време на интервюта за кандидатстване на работа? Какви обучения правите в тази насока?
Пенка Кирилова Една от формите за подпомагане на безработните лица в процеса на търсене на работа е услугата „Ателие за търсене на работа“, която се предлага от бюрата по труда в последните 3 години. То се провежда най-малко веднъж седмично от психолози, мениджъри на случаи и трудови посредници във всяко бюро по труда и филиалите към Бюрото по труда. Включване на незаетите лица в „Ателие за търсене на работа“ може да бъде чрез насочването им и от трудов посредник или по тяхно желание. Ателието дава възможност на безработното лице да попълни дефицитите от знанията си в процеса на търсене на работа или надграждане на вече придобитите умения. В много случаи безработните лица се нуждаят от помощ в определено направление в процеса на търсене на работа, като например как да си подготвят документите за кандидатстване за работа, как да се представят на интервю с работодател, как да да подготвят своя поведенчески и кариерен план, и др. За целта имаме изработени 26 теми за провеждане на ателиетата за търсене на работа. Най-търсените теми са документи са кандидатстване за работа: автобиография, мотивационно писмо, портфолио; както и как да се представи добре на интервю за работа и източници на информация за свободни работни места. Ателието за търсене на работа е един добър инструмент за продължителните безработни лица, за такива със слаба мотивация за търсене на работа в това число и обезкуражени лица.
Фокус: Какви проекти реализирате в момента и какви предстоят да бъдат осъществени?
Пенка Кирилова Субсидираната заетост е една от възможностите за устройване на работа на безработните и намаляне на разходите за на работодателите. Много са програмите и мерките, по които работим в момента. За младежите до 29 години работим по схемата „Младежка заетост“. Програмата „Старт на кариерата“ до 18 ноември продължаваме да приемаме заявления от безработни младежи до 29 години. С висше образование, без трудов стаж по придобитата специалност, за да могат да кандидатстват за работа по 3 квоти, които са: работа с централните ведомства, за работа в областните администрации и за работа в общинските администрации. За насърчителните мерки, които са насочени към младежите, работи и схемата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура „Обучение и заетост на младите хора“. В момента в бюрата по труда е налице финансов ресурс по национални програми: Програма „Обучение и заетост на продължително безработни лица“, Националната програма за обучение на хора с трайни увреждания. Това, което предстои е работата по схемите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, „Ваучери за заети лица“, която ще предостави възможност на заети лица с по-ниско образование, да придобият нови или да разширят своите знания и умения като получат поименни ваучери за обучение. Предстои да стартират схемите „Готови за работа“, обучение на възрастни, преминали курс за ограмотяване.
Силвия ДОНЧЕВА


 
Бургас - последни интервюта
 
 
 
 
 
 
ГЕРБ ще оглави правителство след изборите, ако народът нареди партията на първо място, заяви премиерът в оставка Бойко Борисов

Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Общо 92 мигранти са били спасени край бреговете на Испания

Кубрат Пулев победи Самюел Питър след три рунда и отказ на нигериеца
ГЕРБ ще оглави правителство след изборите, ако народът нареди партията на първо място, заяви премиерът в оставка Бойко Борисов

Бюджет 2017 е поредният ограничителен бюджет, според анализатори

Трябва да се постигне споразумение на техническо ниво преди срещата на Еврогрупата, смятат френският президент и гръцкия министър-председател

Бокс: Тервел Пулев спечели с нокаут първия си мач като професионалист
ТИР е самокатастрофирал на пътя между Несебър и Слънчев бряг

Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Най-малко осем цивилни са загинали при въздушен удар в Алепо

Футбол: Арсенал победи като гост Уест Хем с 5:1
Криминалният контингент се активизира заради политическата несигурност в страната, каза гл. комисар Георги Костов

Ситуацията в Парламента и извън него ясно показва, че се върви към служебно правителство, каза депутатът от АБВ Петър Кадиев

Земетресение с магнитуд 4,2 е било регистрирано на гръцкия остров Карпатос

Бокс: Тервел Пулев спечели с нокаут първия си мач като професионалист
Виж емисията от 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00
Програма
06:00 – 11:00 "Focus - News"
Всичко по-важно от световните, националните и регионални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в почивния ден.

11:00 – 12:00 "Светилник"
предаване за духовността, за православието, за българската цивилизация, история и култура

12:00 – 15:00 "Focus - News"
Всичко по-важно от световните, националните и регионални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в почивния ден.

15:00 – 16:00 "Изгрей зора на свободата"
предаване за духа но България и революционните борби на Македония и Одринско

16:00 – 21:00 "Focus-news"
Всичко по-важно от световните, националните и регионални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в почивния ден.

21:00 – 23:00 "Вардар, Дунав и Марица"
предаване за български фолклор, история, традиции и обичаи. Характерни особености на фолклорните ни области и представяне на най –изявените ни изпълнители от тях. Повече за историите на възпетите в песните герои и събития. Открита линия за слушатели на 0882 802 802

23:00 – 24:00 "Focus - News"
Всичко по-важно от световните, националните и регионални новини. Актуална трафик информация и приятна музика в почивния ден.

 
Основни категории в сайта:

Централни Новини Регионални новини Трафик Интервюта
За нас:

Галерия Покритие Контакти
Ефир

Он-лайн радио Телефони Предавания
Реклама

Тарифи Покритие Представяне
Други:

начало
за потребителя:

Он-лайн радия Авто вестник
   
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook